Statut

Statut

ROZDZIAŁ 1

NAZWA

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Leather Poland, zwane dalej SLP.

ROZDZIAŁ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SLP jest stowarzyszeniem miłośników odzieży skórzanej, lateksowej, militarnej, sportowej, motocyklowej, ubioru skinowskiego i punkowego jako fetyszu.

2. Celem istnienia SLP jest zapewnienie osobom o powyższych zainteresowaniach płaszczyzny do integracji towarzyskiej. Obszarem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Poznaniu przy ul. Garbary 54.

3. SLP zawiązało się 13 lutego 2013 roku i oferuje członkostwo wszystkim spełniającym kryteria przynależności obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, a także współpracuje i wspiera podobne organizacje w Polsce i poza granicami kraju.

4. SLP jest Stowarzyszeniem jawnym, organizacją zarejestrowaną, działa w zgodzie z polskim prawem (na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach) i posiada osobowość prawną.

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

6. Stowarzyszenie używa kolorystyki, pieczęci i znaków na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

7. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Przy prowadzeniu swych spraw Stowarzyszenie może też polegać na osobach, które nie są członkami Stowarzyszenia, zawierając z nimi umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia.

8. Emblematem SLP jest granatowo-czarno-biała flaga z biało – czerwonym napisem LEATHER POLAND, motywem biało-czerwonej flagi z lewej strony. Znak graficzny wg załącznika nr 1.

9. SLP jest politycznie neutralne, jakkolwiek docenia działania natury politycznej zmierzające do poprawy sytuacji społecznej mniejszości homoseksualnej.

10. SLP nie toleruje w swoich szeregach symboli, deklaracji i działań o charakterze rasistowskim bądź nazistowskim, a w szerokim ujęciu antydemokratycznych, oraz innych zachowań niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

11. SLP jest organizacją non-profit, a aktywność jego członków ma charakter pracy społecznej.

ROZDZIAŁ 3
CELE STOWARZYSZENIA

1. Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na rzecz tolerancji wobec zjawiska homoseksualności, biseksualności oraz transseksualności.

2. Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

3. Profilaktyka zakażeń chorób przenoszonych drogą płciową (w tym HIV).

4. Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację psychoseksualną i płeć.

5. Środkami realizacji celów Stowarzyszenia są:

a) propagowanie działalności oświatowej i uświadamiającej;
b) udział w przedsięwzięciach w zakresie walki z HIV/AIDS;
c) wspieranie i współudział w pracach naukowych oraz szerzenie informacji o naukowych poglądach na temat homoseksualności, biseksualności i transpłciowości;
d) odczyty, wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, konferencje, spotkania otwarte i spotkania w zorganizowanych grupach, wystawy, wernisaże, pokazy filmowe, warsztaty i szkolenia ukazujące aspekty życia osób homoseksualnych, osób biseksualnych i osób transpłciowych;
e) organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii, oświaty zdrowotnej i prawa;
f) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
g) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących statutowych celów Stowarzyszenia, w szczególności poprzez prowadzenie biblioteki i archiwum.

ROZDZIAŁ 4
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków założycieli,
– członków zwyczajnych,
– członków honorowych,
– członków wspierających.

2. Zagraniczne osoby fizyczne (cudzoziemcy), które nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą uzyskać członkostwo w Stowarzyszeniu.

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która:

a) zobowiąże się do akceptacji Statutu,
b) wypełni deklarację członkowską,
c) zostanie przyjęta w poczet członków decyzją Zarządu Stowarzyszenia,
d) opłaci składki członkowskie zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia.

4. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia lub w inny sposób przyczyni się do realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

7. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) czynnego wyboru władz Stowarzyszenia, przy czym prawo to nabywa się po trzymiesięcznym okresie przynależności, a korzysta z niego pod warunkiem niezalegania z opłacaniem składek członkowskich,
b) uczestniczenia we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków dotyczących pracy Stowarzyszenia,
d) korzystania z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.

8. Przepisy Statutu mówiące o członkostwie zwyczajnym, w szczególności o wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o przesłankach i sposobie jego utraty, stosuje się do członków założycieli.

9. Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, a ponadto członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.

11. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
b) skreślenia z listy członków w związku z nieopłacaniem składek członkowskich – decyzją Zarządu, po udzieleniu wcześniejszego, pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia – decyzją Zarządu – za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
d) śmierci.

12. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
b) wykluczenia – decyzją Zarządu – za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
c) śmierci.

13. Członkostwo wspierające osoby fizycznej w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
b) wykluczenia – decyzją Zarządu – za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
c) śmierci.

14. Członkostwo wspierające osoby prawnej w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
b) wykluczenia – decyzją Zarządu – za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
c) likwidacji.

15. Uprawnionym do wykluczania członków jest Zarząd Stowarzyszenia.

16. Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia, niezależnie od rodzaju członkostwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania – w terminie 30 dni od doręczenia jej odpisu decyzji w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

17. Uchwała Walnego Zebrania w kwestii wykluczenia ze Stowarzyszenia jest ostateczna.

18. Członkowie SLP reprezentują różne gejowskie subkultury fetyszystyczne wymienione w rozdziale 2, punkt 1.

19. Sposób, rodzaj i wygląd wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia oraz sposób informowania o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury na członka Stowarzyszenia określa Regulamin Stowarzyszenia.

20. Członkowie SLP rozumieją i akceptują fakt, że z natury rzeczy działalność społecznościową Stowarzyszenia ma określony charakter genderyczny (jest zawężona do mężczyzn homoseksualnych o sprecyzowanych zainteresowaniach).

21. Członkowie SLP traktują się wzajemnie z kulturą i taktem, a wspólne działania są podejmowane w atmosferze koleżeńskiej. Członek, który przez swe zachowanie lub nieodpowiedzialność narazi na szwank dobre imię SLP, może zostać usunięty ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu.

22. Członkowie podejmują się promowania SLP i jego działań w środowisku gejowskim.

23. Roczną składkę członkowską określa Regulamin Stowarzyszenia uchwalany przez Zarząd. Członkowie przyjmowani w ciągu danego roku płacą składkę proporcjonalnie mniejszą.

 

ROZDZIAŁ 5
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zebranie Członków,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.

2. Walne zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Do udziału w Walnym Zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia, niezależnie od rodzaju członkostwa.

3. Uprawnienie do głosowania w trakcie Walnego Zebrania mają wyłącznie członkowie zwyczajni, którzy nie zalegają z opłacaniem składek. Pozostali członkowie uczestniczą w Walnym Zebraniu jedynie z głosem doradczym.

4. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz na 12 miesięcy. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
c) wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działania;
d) rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia;
e) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu;
f) podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia;
g) uchwalanie zmian w Statucie;
h) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu;
i) zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

8. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

9. Walne Zebranie może podejmować uchwały przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy wszystkich osób uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

10. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

11. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na dwuletnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

12. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

13. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w pkt 11 oraz pkt 12 lit. b) pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

14. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie raz na dwa lata, przed upływem kadencji Zarządu.

15. Zarząd składa się z:
a) prezesa zarządu,
b) wiceprezesa zarządu,
c) sekretarza,
d) skarbnika.

16. Wszyscy członkowie Zarządu mają takie same uprawnienia. Jedna osoba nie może piastować dwóch stanowisk w Zarządzie.

17. W sprawach kluczowych dla istnienia SLP Zarząd może zwołać Specjalne Walne Zgromadzenie i przekazać niektóre ze swoich uprawnień innym członkom SLP na czas rozstrzygnięcia problemu.

18. Członkowie Zarządu zobowiązani są w każdej chwili służyć pozostałym członkom wszechstronną informacją o stanie Stowarzyszenia i jego aktualnych działaniach.

19. Zarząd odpowiada za:
a) przygotowywanie imprez członkowskich,
b) planowanie i przygotowywanie najważniejszych wydarzeń roku,
c) gospodarowanie finansami Stowarzyszenia,
d) zaciąganie zobowiązań majątkowych
e) organizację pozaklubowych spotkań członkowskich.
f) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
h) podejmowanie uchwał o skreśleniu członków;
i) zwoływanie Walnych Zebrań;
j) ustalenie wysokości składek członkowskich i regulaminu ich opłacania;
k) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego;
l) podejmowanie uchwał, dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa;
m) realizację uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania.

20. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

21. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie trzech członków zarządu łącznie.

22. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. Jej członkowie:
a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

23. Komisja Rewizyjna
a. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ma prawo występować do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień
c. składa sprawozdania na Walnym Zebraniu i zgłasza wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
d. prowadzi okresową kontrolę opłacania składek członkowskich.

24. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

25. Uchwały Zarządu:
a. zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów w rozstrzyga głos Prezesa Zarządu,
b. są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności wszystkich członków organu.

26. Uchwały Komisji Rewizyjnej:
a. zapadają zwykłą większością głosów,
b. są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności wszystkich członków organu.

ROZDZIAŁ 6
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2. Przychody Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji i subwencji, w tym z budżetu państwa,
c) zapisów i darowizn,
d) majątku Stowarzyszenia,
e) prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia pism i dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych upoważnieni są prezes i dwóch innych członków zarządu łącznie.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach, służących realizacji celów statutowych. Zyski z prowadzonej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działań statutowych.

5. W zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia nie jest dopuszczalne:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Likwidatora, który prowadzi likwidację Stowarzyszenia.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
Poznań, dnia 13 lutego 2013 r.