Podziękowania

Bracia Skórzacy!
Ostatni weekend obfitował w moc wrażeń i emocji. Głosami publiczności oraz jury Mr Leather Poland 2017 został wybrany Łukasz Sankowski.
Wybory nie odbyłyby się gdyby nie ofiarna praca i zaangażowanie osób, które zasługują na oficjalnie podziękowania :
Grzegorz Miecznikowski – za tworzenie PR wyborów, kontakt z prasą, współpracę w przygotowaniu programu oraz współprowadzenie obu części imprezy jako konferansjer i tłumacz oraz w czasie wycieczki z Misterami jak również przesłuchaniu kandydatów. Wielkie dzięki za trzeźwe spojrzenie podczas trwania całości imprezy.oraz skuteczne niwelowanie stresów organizatorów
Ryszard Rudnicki – za wsparcie przy propagowaniu projektu na wielu imprezach międzynarodowych a także za wkład finansowy oraz honorowanie zwycięzcy.
Przemek Manasterski – za ogromny wkład czasu, zaangażowania w tworzeniu kształtu wyborów pod względem programu, aranżacji sceny oraz koordynowaniu występów artystów. Ogromne podziękowania za jedyną w swoim rodzaju konferansjerkę oraz niezrównaną pomoc logistyczną.
Maciej Chojnacki Mr Leather Poland 2016 – za pomoc w przygotowaniu wernisażu oraz godne reprezentowanie SLP w czasie imprezy oraz spotkaniach jej towarzyszących.
Bogdan Rutkowski Fotografia – za profesjonalne opracowanie graficzne imprezy oraz obecność reporterską podczas wszystkich jej części.
Szymon Niemiec – za pomysł lokalizacji imprezy oraz wsparcie modlitewne i wiarę w sukces i powodzenie przedsięwzięcia.
Misterom – za przybycie, wsparcie i obecność.
Sponsorom Klub Dark Angels, Stallion.pl, magazyn Adam, MasterColt Leather Art., Paweł Spychalski Photography, Klub Twierdza, Sauna Heaven – za uhonorowanie kandydatów przez osobisty udział w gali i wręczenie ufundowanych nagród.
Artystom sceny DQ Migota Warszawa, Baby Jane Kraków oraz London Warszawa – za wspaniałą część artystyczną oraz oprawę muzyczną obu wieczorów.
Xavier Vazquez Solano oraz Janos Martenyi– za pomysł i udostępnienie prac.dzięki, którym powstał jedyny w swoim rodzaju wernisaż fetyszowy.
Ramona Bar – za wspaniałą oprawę kulinarną i udostępnienie lokalu na potrzeby wyborów.
VooDoo Club – za całokształt.
Wszystkim osobom, które nas wspierały i wierzyły w powodzenia naszego przedsięwzięcia, przyjaciołom, miłośnikom fetyszu.oraz przybyłym na imprezę gościom z całej Polski i Europy.
Naszym przeciwnikom, których działania i opinie mobilizowały nas do pokonywania przeciwności i doprowadzenia projektu do końca.
Łukasz Kasprzak
Leather Brothers!
Last weekend was in the power of feelings and emotions. Voices audience and judges Mr. Leather Poland 2017 elected Lukasz Sankowski. Elections would not have happened if it wasn’t this hard work and dedication of people who deserve to officially thanks
Grzegorz Miecznikowski for creating PR elections, contact with the press, cooperation in preparation programme and cohosting both parts of the event as an announcer and translation and during Misters tours as well Hearing candidates. Thanks so much for a sober perspective during the whole event. To relieve stress and effective organisers
Ryszard Rudnicki – for supporting project at promoting international to many parties and also for the financial contribution and honouring the winners.
Przemek Manasterski – for the tremendous amount of time, dedication in creating the shape choices in terms of the programme, arranging the stage performances and coordinating artists. Huge thanks for the unique introductions overall and logistical support.
Maciej Chojnacki Mr. Leather Poland 2016-for their assistance in opening and worthy of representing slp during events and meetings of accompanying her.
Bogdan Rutkowski Photography – Professional Graphics for the event and the reporter’s presence in all its parts.
Szymon Niemiec – idea for location party and prayer support and faith in the success and the success of the project.
Misters – for coming, support and presence.
The Boosters Club Dark Angels, stallion. PL, magazin Adam Mastercolt Leather Art., Paweł Spychalski Photography, Twierdza Club, Sauna Heaven – for honoring candidates through personal involvement in the gala and handing the prizes.
Artists stage DQ Migota– Warsaw, Baby Jane – Cracow and London – Warsaw – for a great part of artistic and musical setting of both nights.
Xavier Vazquez Solano and Janos Martenyi – available for the idea and work. Thanks for the unique exhibition.
Ramona Bar – a great setting for culinary and premises available for elections.
VooDoo Club – for everything.
Everyone who has supported us and believed in the success of our fans, friends, fetish lovers and coming to the party guests from Poland and Europe.
Our opponents whose actions and opinions mobilizowały us to overcome and to bring the project to finish.
Lukas Kasprzak